Pravo i lažno Evanđelje

Article Body: 

Uopšteno govoreći, hrišćani su podeljeni u dve grupe i to:

(1) Katolici i Protestanti, po rođenju

(2) Episkopalska (konformistička) i Slobodne crkve (nekonformistička) zavisno od crkvenog obrasca

(3) Nanovo rođeni hrišćani i Nominalni hriščani - zavisno od iskustva

(4) Evangelikali i Liberali - zavisno od doktrine

(5) Karizmati i Nekarizmati - zavisno od govora u jezicima

(6) Punovremeni hrišćanski radnici i Svetovni radnici - zavisno od profesije

Mogle bi se navesti i druge, slične kategorizacije. Međutim, nijedna od ovih podela se ne bavi korenom problema zbog kojeg je naš Gospod došao na zemlju da ga reši.

Mnogi znaju da je „Hristos umro za naše grehe" (1. Kor. 15: 3). Ali mnogi ne znaju da Biblija kaže da je i Hristos umro „da više ne živimo za sebe već za Njega" (2. Kor. 5:15).

Stoga bi biblijskiji način kategorizacije hrišćana bio sledeći: „Oni koji žive za sebe" i „Oni koji žive za Hrista"; ili „Oni koji traže svoje" i „Oni koji traže Hristove stvari" ili „Oni koji prvo traže zemaljske stvari" i „Oni koji prvo traže carstvo Božije"; ili „Oni koji vole novac" i „Oni koji vole Boga". (Isus je rekao da je nemoguće voleti oboje (Lk.16: 13)

Međutim, nikada nisam čuo za da se koristi ovakvo raspoređivanje po grupama. Ova kategorizacija bavi se hrišćanskim unutrašnjim životom i ličnim odnosom sa Bogom, dok se ranije pomenute metode bave spoljnim detaljima njegovog života. Ipak, ovo je način na koji nebo grupiše hrišćane. A ako je to slučaj, onda je ovo jedina raspodela po grupama koja je bitna! Ovom metodom drugi nas ne mogu rasporediti. Mi sami moramo staviti sebe u određenu grupu hrišćani - jer niko osim nas samih ne zna koje su nam unutrašnji porivi i želje. Čak i naše supruge možda nisu svesne koji je naš cilj u životu.

Naš Gospod nije prevashodno došao da bi ljudima dao doktrinu ili crkveni obrazac ili da ih natera da govore jezike ili čak da im pruži iskustvo!

Došao je da nas „spasi od greha". Došao je da položi sekiru na koren drveta. A koren greha je: biti usredsređeni na sebe, tražiti svoje i činiti svoju volju. Ako ne dopustimo Gospodu da saseče i izvadi ovaj „koren" iz našeg života, bićemo hrišćani samo površno. Sotana nas, međutim, može prevariti kako bi mislili da pripadamo višoj klasi u odnosu na ostale hrišćane, zbog naše doktrine, iskustva ili crkvenog obrasca!

Sotonu nije briga čak i ako imamo pravu doktrinu, iskustvo i crkveni obrazac, sve dok nastavljamo da „živimo za sebe" (Ovo je, usput rečeno, samo još jedna fraza za „život u grehu" !!) . Hrišćanstvo je danas ispunjeno hrišćanima koji traže svoje i koji žive za sebe, a koji su još uvek uvereni da ih Bog smatra superiornima u odnosu na druge hrišćane, samo zbog doktrinarnih razlika ili crkvenog obrasca ili „iskustva". To pokazuje kakvo je veliko delo Sotana ostvario u hrišćanstvu.

U Jovanu 6:38, naš Gospod je rekao da je došao s neba na zemlju: (1) Da se odrekne svoje volje koju je stekao kad je došao na zemlju kao čovek i (2) Da izvrši volju svog Oca, kao čovek. Time je On postao naš primer.

Tokom Isusovog zemaljskog života - tokom svih 33½ godina svoga života - on je podredio svoju volju volji svoga Oca. Svojim učenicima je jasno rekao da oni koji žele da budu Njegovi učenici moraju da idu istim putem. Došao je da udari na koren greha u našem životu - „izvršavanje svoje sopstvene volje" - i da nas izbavi od toga

U oblasti nauke, tokom perioda od nekoliko hiljada godina, čovek je pogrešno mislio da je Zemlja centar univerzuma. Gledajući judskim očima - činilo se da se sunce, mesec i zvezde okreću oko zemlje jednom u 24 sata. Bila je potrebna hrabrost čoveka poput Kopernika da pre samo oko 500 godina dovede u pitanje ovaj opšteprihvaćen stav i da pokaže da je potpuno netačan i ukaže na to da Zemlja nije čak ni centar Sunčevog sistema, ne uzimajući u obzir svemir. Pokazao je da je zemlja stvorena da bude usredsređena na sunce. Sve dok je čovek bio usmeren na pogrešno središte, njegovi naučni proračuni i zaključci bili su pogrešni - jer je njegov centar bio pogrešan. Ali kad je čovek jednom otkrio pravi centar, onda su se ovi proračuni i zaključci pokazali tačnim.

Tako je i sa nama kada istrajavamo u „egocentričnosti", umesto da budemo „usredsređeni na Boga". Tada će naše razumevanje Biblije i Božje savršene volje (naši proračuni i zaključci) biti pogrešni. Imajući u vidu da su ljudi preko 5.000 godina bili uvereni da je planeta zemlja centar svemira tako i mi možemo biti ubeđeni u ispavnost našeg pogleda na svet! Ustvari, mi smo ti koji u greše.

To je ono što danas primećujemo među mnogim „dobrim hrišćanima". Postoji toliko različitih tumačenja iste Biblije - a opet svako je uveren da je samo njegovo tumačenje ispravno, a svako drugo pogrešno. Ostali će reći da su „prevareni". Zašto je to tako? Zato što su usmerni ka pogrešnom centru.

Čovek je stvoren da bude usredsređen na Boga, a ne na sebe. Kada hrišćani pogrešno shvate svoje središte, njihovo „jevanđelje" će takođe biti pogrešno. U osnovi, danas se propovedaju samo dva jevanđelja - jedno usmereno na čoveka, a drugo na Boga.

Evanđelje usredsređeno na čoveka obećava čoveku da će mu Bog dati sve što je potrebno da njegov život na zemlji bude udoban, a na kraju života na zemlji dobiće mesto na nebu. Čoveku je rečeno da će Isus oprostiti sve njegove grehe, izlečiti sve njegove bolesti, materijalno ga blagosloviti i rešiti sve njegove zemaljske probleme itd., Itd

„Ja" i dalje ostaje u središtu života takvog čoveka, a Bog se okreće oko njega - kao njegov sluga - da bi uslišio svaku njegovu molitvu i dao mu sve što želi !! Dovoljno je samo da „veruje" i „zatraži svaki materijalni blagoslov u Isusovo ime" !!

Ovo je lažno jevanđelje, jer se ne pominje „pokajanje". Pokajanje je ono što su pre svega propovedali Jovan Krstitelj, Isus, Pavle, Petar i svi apostoli. A pokajanje je, nažalost, ono što se danas ne propoveda, čak je poseldnja stvar o kojoj se govori!!

Sa druge strane, Bogocentrično jevanđelje poziva čoveka na pokajanje. To objašnjava šta „pokajanje" znači:

Okretanje OD SEBE kao središta nečijeg života, od vršenja sopstvene volje, od koračanja po samoizabranom putu, od ljubavi prema novcu i od ljubavi prema svetu i stvarima u svetu (požuda tela, požuda očiju i ponos života) itd.

Okrenuti se Bogu, voleti Ga celim srcem, učiniti ga Centrom svog života i vršiti Njegovu volju od sada pa nadalje itd.

Vera u Hristovu smrt na krstu čoveku donosi oproštenje greha ukoliko se čovek pokaje. Tada može primiti snagu Svetog Duha kako bi se osnažili da se svakodnevno odričemo sebe kako bi mogli živeti životom usredsređenim na Boga. Ovo je jevanđelje koje su propovedali Isus i apostoli.

Lažno jevanđelje otvara širom vrata, a put širokim (hodanje laganim korakom, jer čovek ne mora da se odrekne sebe samog ili da prestane da živi zbog svojih interesa ili da prestane da traži u svemu svoju korist). Milioni prisustvuju sastancima na kojima se propoveda tako lažno „jevanđelje". I mnogi ulaze kroz ova vrata i hodaju tim putem, zamišljajući da to vodi u život. Ali to zapravo vodi ka uništenju. Međutim, propovednici ovog jevanđelja se hvale i izveštavaju o velikom broju ljudi koji su na njihovim bogosluženjima „podigli ruke i doneli odluku za Hrista" !! Sve je to obmana. Iako su se neki zaista iskreno obratili na takvim sastancima, zbog svoje iskrenosti, mnogi takvi „obraćenici" na kraju postaju „dvolična deca pakla" (Mat. 23:15) - prevareni u vezi sa svojim istinskim stanjem.

Istinsko jevanđelje, međutim, čini vrata malim, a put uskim - ne manjim ili užim od onoga kako ih je Isus stvorio. Ne kao što to čine neki „superduhovni" kultisti, već upravo one veličine kako ih je Isus stvorio. Malo je onih koji hodaju ovim životnim putem. Evanđelisti ovog jevanđelja ne mogu da izveštavaju o velikim brojkama, a statistika nije impresivna. Ali ovo jevanđelje vodi ljude ka Gospodu Isusu i ka nebu .

"Pazite kako slušate. Ko bude poslušao ono što je čuo, biće mu dato više svetla i razumevanja. Ali ko se ne povinuje onome što je čuo, biće mu oduzeto i ono svetlo i razumevanje koje misli da ima. " (Parafraza iz Luke 8:18). Ko ima uši da čuje, neka čuje.

Autorska prava - Zac Poonen. Bez pismenog odobrenja autora ne smeju se vršiti nikakve promene u sadržaju članka.